Mawu a Anthu Okhulupilira: Ndondomeko za Atsogoleri a Mipingo Ya Chikhristu pa za Chiwerengero Cha Anthu ndi Kulera

Mawu a Anthu Okhulupilira: Ndondomeko za Atsogoleri a Mipingo Ya Chikhristu pa za Chiwerengero Cha Anthu ndi Kulera

Leave a reply